НачалоРегионални новиниЦИК прие правила за провеждане на предизборната агитация за местните избори

ЦИК прие правила за провеждане на предизборната агитация за местните избори

Централната избирателна комисия прие условията и реда за провеждане на предизборна агитация в изборите за общинските съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

1. Предизборната кампания в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. се открива на 27 септември 2019 г. (30 дни преди изборния ден) и приключва в 24,00 ч. на 25 октомври 2019 г. В случаите на втори тур на територията на дадена община, район или кметство предизборната кампания започва веднага след определяне на кандидатите и датата за провеждане на втория тур от ОИК и приключва в 24.00 часа на деня преди предизборния ден.

2. Предизборната кампания се води на български език.

3. Гражданите, партиите, коалициите, местните коалиции, инициативните комитети, кандидатите и застъпниците имат свобода на изразяване и на предизборна агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги.

4. Кандидатите за общински съветници и за кметове и партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати, имат право на еднакъв достъп до източниците на информация, която им е необходима за целите на предизборната кампания.

5. Предизборните събрания са публични. За реда при провеждането им отговарят организаторите и органите на Министерството на вътрешните работи. Събранията се организират съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите.

При произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. разпоредбата на чл. 76, ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи не се прилага.

6. „Предизборна агитация“ по смисъла на § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Изборния кодекс (ИК) е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет при участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Наименованието и символите на партия и коалиция, поставени върху предмети, в които не се съдържа призив за подкрепа, не се смятат за агитация по смисъла на кодекса.

7. „Медийна услуга“ по смисъла на § 1, т. 15 от ДР на ИК е създаването и разпространението на информация и съдържание, предназначени за значителна част от аудиторията и с ясно въздействие върху нея, независимо от средствата и технологията, използвани за предаването им. Медийни услуги са:

а) печатните медии – вестници, списания и други периодични издания;

б) медиите, разпространявани чрез електронни съобщителни мрежи, като:

аа) обществените и търговските електронни медии – лицензираните или регистрираните обществени или търговски доставчици на аудио-визуални медийни услуги или радиоуслуги;

бб) онлайн новинарските услуги – електронните издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания.

8. Не са медийни услуги социалните мрежи (фейсбук, туитър и други подобни) и личните блогове.

9. „Доставчик на медийна услуга“ по смисъла на § 1, т. 16 от ДР на ИК е физическо лице – едноличен търговец, или юридическо лице, което носи редакционна отговорност за избора на съдържанието на медийната услуга и определя начина, по който тя е организирана. Редакционна отговорност е упражняването на ефективен контрол върху съдържанието, програмните схеми и каталога на предоставяните услуги.

10. Доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на интернет страниците си информация за договорите, в това число и за безвъзмездните договори, сключени с партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен с посредник.

11. Информацията по т. 10, обявявана от доставчиците на електронните медии, съдържа данни за:

а) партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет;

б) предмета на договора;

в) срока на договора;

г) програмата, по която ще се излъчват договорените форми;

д) общата стойност в лева без ДДС за възмездните договори.

12. Информацията по т. 10, обявявана от печатните медии (вестници, списания и други периодични издания) и онлайн новинарски услуги (електронни издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания), съдържа данни за:

а) партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет;

б) предмета на договора;

в) срока на договора;

г) печатните медии и онлайн новинарските услуги, в които ще се разпространяват договорените форми;

д) общата стойност в лева без ДДС за възмездните договори.

13. Информацията по т. 11 и 12 се публикува на интернет страниците на доставчиците на медийни услуги в тридневен срок от подписването на съответния договор и се премахва не по-рано от обявяване на резултатите от изборите.

14. При излъчване, публикуване и разпространение на платени форми на отразяване на предизборната кампания доставчиците на медийни услуги ги отделят чрез визуален, звуков или аудио-визуален знак, който съдържа надпис или звуково съобщение, че материалът е платен.

15. Забранява се:

15.1. унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до приключване на изборите;

15.2. публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания;

15.3. използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението;

15.4. използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави;

15.5. използването на агитационни материали, които накърняват честта и доброто име на кандидатите;

15.6. използването на агитационни материали, съдържащи герба и/или знамето на Република България и/или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения;

15.7. използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация;

15.8. провеждането на предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала;

15.9. провеждането на предизборна агитация на работните места от лица на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации;

15.10. предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден;

15.11. предизборна агитация от служители на вероизповеданията. Не се счита за агитация извършването на религиозни обреди;

15.12. поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването;

15.13. в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат.

ІІ. Специални правила относно агитационните материали

16. По време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да изготвят и разпространяват плакати, обръщения и други агитационни материали.

17. На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава.

18. Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле. В аудио- и аудио-визуалните материали тази информация се съдържа като недвусмислено и разбираемо послание.

19. Агитационните материали се поставят на определени от кмета на общината/района/кметството места.

Заповедта на кмета се оповестява публично и се изпраща на общинската избирателна комисия.

20. Агитационни материали могат да се поставят на сгради, огради и витрини само след разрешение на собственика или управителя на имота.

21. Извън времето за провеждане на предизборната кампания (от датата на насрочване на изборите за общински съветници и кметове – 10.07.2019 г. до началото на предизборната кампания – 27 септември 2019 г.) се забранява поставянето на предизборни агитационни материали. Сигналите за така поставените предизборни агитационни материали се подават до областния управител, съответно кмета на общината, района или кметството.

Заповедта за премахване на предизборните агитационни материали се издава незабавно от областния управител, съответно от кмета на общината, района или кметството и се връчва на лицето, в чиято полза е материалът.

В случай че лицето, в чиято полза е предизборният агитационен материал, не го отстрани в тридневен срок от издаването на заповедта, материалът се премахва от областния управител, кмета на съответната община, район или кметство, като при необходимост може да се поиска съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи.

22. В правомощията на общинските избирателни комисии (ОИК) е да се произнасят по жалби за неправилно поставени агитационни материали по време на предизборната кампания. По решение на ОИК кметът на общината, района или кметството или кметският наместник премахва или изземва поставените и разпространени в нарушение агитационни материали. При необходимост премахването и изземването става със съдействие на органите на Министерството на вътрешните работи.

В изборния ден премахването и изземването на такива материали може да става и по решение на секционните избирателни комисии.

23. Когато през изборния ден и до края на гласуването секционната избирателна комисия установи наличие на агитационни материали, поставени в изборните помещения или на разстояние по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, тя незабавно ги отстранява.

При необходимост отстраняването на тези агитационни материали се извършва със съдействието на кмета или кметския наместник и на органите на Министерството на вътрешните работи по решение на секционните избирателни комисии.

24. По решение на Централната избирателна комисия (ЦИК) се премахват или изземват поставените и разпространени в нарушение агитационни материали, когато засягат територията на повече от една община или които се отнасят за повече от една община. Премахването и изземването се извършват по заповед на съответния областен управител и при необходимост със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи.

25. В срок до 7 дни след изборния ден, а когато на територията на съответната община се провежда втори тур – в срок до седем дни от датата на произвеждането му, партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори.

ІІІ. Специални правила относно отразяване на предизборната кампания от доставчиците на печатните медии и онлайн новинарски услуги

26. Доставчиците на печатните медии и онлайн новинарските услуги предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, които обявяват на интернет страницата си до 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) и се изпращат незабавно на Сметната палата и на Централната избирателна комисия. Цените не могат да надвишават средните пазарни цени за реклама през последните 6 месеца преди началото на предизборната кампания. Заплащането на медийните услуги се извършва предварително.

27. Доставчик на печатна медия (вестници, списания, други периодични издания) или онлайн новинарски услуги (електронни издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания), публикувал материал, накърняващ правата и доброто име на кандидат или на лице, което представлява партия, коалиция или инициативен комитет, или засягащ държавни или местни органи, е длъжен незабавно след получаването на отговор да го публикува. Публикуването на отговора става на същото място, със същия размер, вид и формат шрифт и без коментар.

Отговорът се публикува безплатно до обема на материала, на който отговаря.

28. Доставчиците на печатните медии и онлайн новинарските услуги могат да отразяват и безплатно предизборната кампания на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати в изборите за общиски съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

ІV. Специални правила относно отразяване на предизборната кампания от обществените и търговските електронни медии

29. Българската национална телевизия (БНТ) и Българското национално радио (БНР) отразяват обективно и справедливо проявите на кандидатите, партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, при зачитане на тяхната равнопоставеност и значимост въз основа на правила, приети от ЦИК с нарочно решение.

30. Генералните директори на БНТ и на БНР, въз основа на правилата по т. 29 предлагат на упълномощени представители на партиите и коалициите регистрирани в ЦИК, споразумение за формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите.

Споразуменията се одобряват от ЦИК не по-късно от 25 септември 2019 г. (31 дни преди изборния ден) и се изпраща незабавно на Сметната палата.

31. Предизборната кампания се отразява в програмите на БНТ и БНР под формата на клипове, диспути и други форми в определено за тази цел време.

32. Не се разрешава използването на програмите на БНТ и БНР за целите на предизборната кампания извън определеното за тази цел време.

В изборните предавания на БНТ и БНР се забранява използването на търговска реклама, както и участието на кандидати и представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в излъчвани търговски реклами.

33. Редът за представяне на кандидатите на регистрираните в ЦИК партии и коалиции, в различните форми на предизборната кампания, се определя от ЦИК чрез жребий не по-късно от 25 септември 2019 г. (31 дни преди изборния ден).

Жребият се провежда в присъствие на упълномощени представители на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК и на представители на БНТ и БНР.

Централната избирателна комисия обявява определения ред не по-късно от 25 септември 2019 г. (31 дни преди изборния ден).

34. Предизборната кампания в програмите на БНТ и БНР се открива и закрива с клипове на партиите, коалициите и инициативните комитети с продължителност до 40 секунди, които се излъчват безплатно.

35. Времето на излъчване на клиповете се определя по споразумение между генералния директор на БНТ, съответно на БНР, и упълномощени представители на партиите и коалициите регистрирани в ЦИК.

36. Българската национална телевизия и Българското национално радио предоставят на партиите и коалициите регистрирани в ЦИК, регистрирали кандидати, телевизионно и радиовреме за безплатни диспути по предварително съгласувани теми с времетраене общо не по-малко от 240 минути.

Редът за участие в диспутите се определя в споразумението по т. 30. Времето на участниците се разпределя поравно.

37. Предизборните предавания по БНТ и БНР и техните регионални центрове се заплащат от партиите, коалициите и инициативните комитети по тарифа, приета от Министерския съвет, не по-късно от 40 дни преди изборния ден (16 септември 2019 г.). Заплащането се извършва преди излъчване на предаването.

Тарифата, приета от Министерския съвет, се изпраща незабавно на Сметната палата и на ЦИК.

38. Предаванията на регионалните телевизионни центрове и програмите на регионалните радиоцентрове се използват от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати, в периода на предизборните излъчвания по реда, предвиден за БНТ и БНР.

39. Българската национална телевизия и Българското национално радио предоставят общо не по-малко от 60 минути радио- и телевизионно време в програмите, съответно в предаванията на регионалните радио- и телевизионни центрове, за безплатни диспути между представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати.

40. Редът за участие в диспутите се определя чрез жребий от общинските избирателни комисии по седалището на съответния радио- и телевизионен център не по-късно от 25 септември 2019 г. (31 дни преди изборния ден). При непроведен жребий в ОИК се използва поредността на партиите и коалициите в БНТ и БНР. Местните коалиции и инициативните комитети се подреждат последни според времето на регистрацията им в ОИК.

Формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите се определят от ръководителите на регионалните радио- и телевизионни центрове и упълномощени представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати, или в споразумението по т. 30.

41. Във времето на предизборната кампания може да се използват и платени форми с цел популяризация на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и агитация към гласуване за техните кандидати.

42. Времетраенето на платените форми, времето и броят на тяхното излъчване се определят по споразумение между генералния директор на БНТ, съответно на БНР, и упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети.

43. Аудио- и аудио-визуалните материали, включени в платените форми, се предоставят от упълномощени представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати, или се изработват от екипи на БНТ и БНР при едни и същи условия и цени, определени от техните ръководства.

Условията и цените се изпращат незабавно на Сметната палата и на Централната избирателна комисия.

44. Във връзка с предизборната кампания електронните медии, с изключение на БНТ и БНР и техните регионални центрове, могат да използват платени и безплатни форми на отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. Времето, предоставено от медиите за платени форми на отразяване на предизборната кампания, не се включва в ограничението по чл. 89, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията.

45. Търговските електронни медии могат да предоставят време за платено отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати, при едни и същи условия и цени. Цените не могат да надвишават средните пазарни цени за реклама през последните 6 месеца преди началото на предизборната кампания.

Условията и редът за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите се обявяват на интернет страницата на съответната медия не по-късно от 16 септември 2019 г. (40 дни преди изборния ден). Заплащането се извършва предварително.

46. Условията, редът и тарифите на търговските електронни медии се изпращат на Сметната палата, не по-късно от 27.09.2019 г. (откриване на предизборната кампания).

47. Условията, редът и тарифите на търговските електронни медии с национален обхват се предоставят на Централната избирателна комисия, не по-късно от 27.09.2019 г. (откриване на предизборната кампания).

48. Условията, редът и тарифите на търговските електронни медии с регионален и местен обхват се предоставят на общинските избирателни комисии, не по-късно от 27.09.2019 г. (откриване на предизборната кампания).

49. Когато е излъчено предаване, накърняващо правата и доброто име на кандидат или на лице, което представлява партията, коалицията или инициативния комитет, то има право на отговор при условията на чл. 18 от Закона за радиото и телевизията. Искането до съответния радио- или телевизионен оператор може да се направи в срок до 24 часа след излъчване на предаването. Отговорът се излъчва без коментар.

50. Забранява се в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет или кандидат.

51. При нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети – чрез лицата, които ги представляват, или чрез упълномощени от тях лица могат да подадат жалба в срок до 24 часа след излъчване на съответното предаване.

52. Жалбата се подава до:

52.1. Централната избирателна комисия за доставчик с лицензия или регистрация с национален обхват.

52.2. Общинската избирателна комисия по седалището на доставчика, когато доставчикът има лицензия или регистрация с регионален или местен обхват.

52.3. Когато жалбата е подадена до комисия, която не е компетентна, тя незабавно я изпраща на компетентната комисия, като уведомява жалбоподателя.

53. Компетентната избирателна комисия разглежда жалбата в срок до 24 часа от получаването й, а в изборния ден незабавно, и постановява решение.

54. При нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги компетентната избирателна комисия може да предприема действия срещу нарушителите и по своя инициатива.

55. Решението на ОИК може да се оспорва пред ЦИК в срок до 24 часа от обявяването му.

56. Централната избирателна комисия разглежда жалбата и се произнася с решение в срок до 24 часа от получаването й.

57. Решението на ОИК, потвърдено с решение на ЦИК, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред тричленен състав на административния съд по местонахождение на съответната ОИК. При обжалване на решенията на ОИК пред съответния административен съд се прилага чл. 58 ИК.

58. В останалите случаи решението на ЦИК се обжалва в тридневен срок пред Върховния административен съд.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Facebook коментари
Коментари (0)
Вход
Или

Моля проверете вашият имейл за да активирате профила.

Любими
Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.

За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.

Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.

Ако натиснете бутона Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките.

Защо е необходимо моето съгласие?

НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 • Нормално функциониране на сайтовете
  Не е зададено

  Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието, да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.

  Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат, кеширано съдържание и други.

  Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация за използване на наша услуга.

 • За изпълнение на нашите услуги
  Не е зададено

  Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.

  Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари, снимки или видеа. Използваме личните Ви данни, която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да модерираме добавеното от Вас съдържание.

 • За измерване
  Не е зададено

  Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем Вашето използване на услугите ни.

  Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

 • За подбор, доставка и отчитане на реклами
  Не е зададено

  Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви доставим релевантна реклама и за да можем да измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително събрана информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се показват дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.

  Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

 • За подбор, доставка и отчитане на съдържание
  Не е зададено

  Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви доставим релевантно съдържание и да измерим доставката и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви съдържание, колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие, свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.

  Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

 • За персонализация и профилиране
  Не е зададено

  Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо сервиране на персонализирана реклама и/или съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след време.

  Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва за създаване на заключения за Вашите интереси, чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.

 • По възложение и за проекти на трети страни
  Не е зададено

  При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни, които им споделяме за осъществяване целите на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите условия на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на Вашето съгласие.

  Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни – Партньори на Спортал.

  За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за наши или на трети страни, наши партньори, инициативи, промоции, игри, оферти и други.

  За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.

 • За Директен маркетинг
  Не е зададено

  За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи, събираме данни като адрес на електронна поща или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в друга комуникационна платформа.